• ಥೇರ ಹಾಡು - Thera Haadu Lyrics - Saheba

Download Kannada Songs Lyrics Android App

ಥೇರ ಹಾಡು - Thera Haadu Song Lyrics

Hariva Holeya Mele Haridu
Bantu Ettarada Theru, Gotta
Jumm Jumm Jumm, Gotta
Jumm Jumm Jumm…
Idanu Kandi Beragaagi
Nodidavu Kaadu Praani, Sutta
Jumm Jumm Jumm, Sutta
Jumm Jumm Jumm…

Baayaarida Aa Jinke Mari
Neerige Beelalu Kaal Jaari
Tanna Bennalli Hottu Saagisitu Mosale Mari
Gili Mari Helitu Sari Sari
Aahaa Eegidu Barobbari

Jinkeya Kombali Kootha Gili
Choo Choo Enditu Preethiyali
Mosaleya Mel Jinke Mari
Jinkeya Mel Hakki Mari
Chitteyu Nodithu, Ee Thera
Nannanu Kooda Karkoteera

Neer Mel Mosale
Mosale Mel Jinke
Jinke Mel Hakki
Hakki Mel Chitte…

Neer Mel Mosale
Mosale Mel Jinke
Jinke Mel Hakki
Hakki Mel Chitte…

Kaanta Ittu Neera Mele
Theru Horatange
Obbrig Obbru Hondkond Idre
Thera Habba Hinge…
Jumm Jumm Jumm…
Jumm Jumm Jumm…

Tags: