• ಕೋಳಿಕೆ ರಂಗ - Kolike Ranga Lyrics - Saheba

Download Kannada Songs Lyrics Android App

ಕೋಳಿಕೆ ರಂಗ - Kolike Ranga Song Lyrics

Nammooru Mandya Koppa
Nam Taatha Sampagappa
Nam Appa Sampigangappa, Kelappa…
Ishtella Helthinappa
Yaakantha Gottenappa
Nee Nanna Tilkobekappa, Howdappa…

Avva Tumba Attu Attu
Koli Hunja Koogo Hottu
Naanu Hutde Ashte Gottu
Naanyaaru Helala…
Naanu Kolike Ranga…
Naanu Kolike Ranga…

Nammooru Mandya Koppa
Nam Taatha Sampagappa
Nam Appa Sampigangappa, Kelappa.
Ishtella Helthinappa
Yaakantha Gottenappa
Nee Nanna Tilkobekappa, Howdappa..

Hunsuru Annan Bhaava Tangi Gandan Sadkaane
Nam School Mestraagidrappa
Maadidde Lekdal Tappa
Baski Hodsidrappa
Naa Ivaag Hangillappa
Motakidaru Nan Tale Myaale
Kaddu Maadide Naa Varna Maale
Hey Kathle Gyaaru Kappa
Hangu Baldu Ittaurappa
Inthaave Question Nappa
Taleyaage Hoot’thaavappa

Naanu Kolike Ranga…
Naanu Kolike Ranga…

Avan Tangi Maatan Keli Seeten
Yatkond Bandbutta
Dashakanta Raavneshappa
Thangaalu Sri Ramappa
Jothegidda Hanumanthappa
Dod Yudha Nadedhoitappa
Vaapas Aadalu Nam Seetamma
Lava Kusha Aadaru Ann-tamma
Haaktange Haalge Heppa
Balu Gatti Kathegalappa
Kelkonde Beladivnappa
Beladidde Gottilappa

Naanu Kolike Ranga…
Naanu Kolike Ranga…

Tags: