• ತ ತ ತಾರಕ - Ta Ta Taraka Lyrics - Tarak

Download Kannada Songs Lyrics Android App

ತ ತ ತಾರಕ - Ta Ta Taraka Song Lyrics

Ta Ta Taraka Lyrics

ತ ತ ತ ತ 
ತ ತ ತ ತ 
ತ ತ ತ ತ ತ ತ 
ತಾರಕ 
ತ ತ ತ ತ ತ ತ 
ತಾರಕ 

ಸೂಜಿ ಹಾಗೆ ನೀ ಮುಂದೆ 
ದಾರ ನಾನು ನಿನ್ನ ಹಿಂದೆ 
ಇಂಜನ್ ಅಂತೆ ನೀ ಮುಂದೆ 
ಬೋದಿ ಆಗಿ ನಾ ಹಿಂದೆ 
ಬರುವೆನು ನೀ ನನ್ನ 
ಒಪ್ಪೊ ತನಕ 
ತ ತ ತ ತ ತ ತ 
ತಾರಕ 
ತ ತ ತ ತ ತ ತ 
ತಾರಕ 

ಅರ್ಜಿ ಹಿಡಿದು ಬಂದೆ ನಾ 
ಒಂದು ಸೈನು ಮಾಡು ಯಜಮಾನ 
ಮನಸಿಲ್ಲ ಹೋಗು ಅನ್ಬೇಡ 
ಮನಸಿಗೆ ಗಾಯ ಮಾಡ್ಬೇಡ 
ನೀನು ಬಾರಿ ಹಟಗಾರ 
ನಾನು ಕೂಡ ನಿನ್ನ ತರ 
ನೀನು ರಾಮನವತಾರ 
ನಾ ಕೇಳಿದೆ ಒಂದು ವರ 
ನೀಡದೆ ಹೋದರೆ ತಾರಕ ಸರಿಯೆ 

ತ ತ ತ ತ ತ ತ ತ ತ ತ 
ತಾರಕ 
ತ ತ ತ ತ ತ ತ 
ತಾರಕ 

ಹೆಣ್ಣು ಮನಸು ಇಟ್ಟ ಮೇಲೆ 
ಅದು ಎಂಥೋರ್ ಆದ್ರು ಅಷ್ಟೆ ತಾನೆ 
ಆ ವಿಷ್ವಾಮಿತ್ರ ಮೇನಕೆಗೆ 
ಸೋತ ಸ್ಟೋರಿ ಮರಿಬೇಡ 

ಯೂಟಿ ನೋಡು ಮಹರಾಯ 
ಬೇಕಾಗಿದೆ ನಿನ್ನ ದಯ 
ನೋಡು ನೊಡು ನನ್ನ ಪ್ರಾಯ 
ಕಯುತ್ತಿದೆ ನಿಂಗೆ ಪ್ರಿಯ 
ಸುಮ್ಮನೆ ಯಾತಕೆ ತಾರಕ ಬಿಂಕ ... 

ತ ತ ತ à²¤ ತ ತ à²¤ ತ 
ತ ತ ತ ತ ತ ತ 
ತಾರಕ 

ತಿಳಿದಿದೆ ನಿನ್ನ ಜಾತಕ 

ಸೂಜಿ ಹಾಗೆ ನೀ ಮುಂದೆ 
ದಾರ ನಾನು ನಿನ್ನ ಹಿಂದೆ 
ಇಂಜನ್ ಅಂತೆ ನೀ ಮುಂದೆ 
ಬೋದಿ ಆಗಿ ನಾ ಹಿಂದೆ 
ಬರುವೆನು ನೀ ನನ್ನ 
ಒಪ್ಪೊ ತನಕ 
ತ ತ ತ ತ ತ ತ 
ತಾರಕ 
ತ ತ ತ ತ ತ ತ 
ತ ತ ತ ತ ತ à²¤ ... 

 

-----------------ENGLISH-----------------

Ta Ta Ta Ta Ta Ta Ta Taraka
Ta Ta Ta Ta Taraka

Sooji Haage Nee Munde
Daara Naanu Ninna Hinde
Engine Anthe Nee Munde
Bogi Aagi Naa Hinde
Baruvenu Nee Nanna
Oppothanaka
Ta Ta Ta Ta Ta Ta Taraka
Ta Ta Ta Ta Ta Ta Taraka

Arji Hididu Bande Naa
Ondu Sign-u Maadu  Yejamaana
Manasilla Hogu Anbeda
Manasige Gaya Madbeda
Neenu Baari Hatagaara
Naanu Kooda Ninna Thara
Neenu Ramanavathaara
Naa Kelide Ondu Vara
Needade Hodare Taraka Sariye

Ta Ta Ta Ta Ta Ta Taraka
Ta Ta Ta Ta Ta Ta Taraka

Hennu Manasu Itta Mele
Adu Enthor Aadru Ashte Thaane
Aa Vishwamitra Menakege
Sotha Story Maribeda

Yooti Nodu Maharaya
Bekagide Ninna Daya
Nodu Nodu Nanna Praya
Kayuttide Ninge Priya
Summane Yathake Taaraka Binka...

Ta Ta Ta Ta Ta Ta
Ta Ta Ta Ta Ta Ta Taraka
Thilidide Ninna Jathaka

Sooji Haage Nee Munde
Daara Naanu Ninna Hinde
Engine Anthe Nee Munde
Bogi Aagi Naa Hinde
Baruvenu Nee Nanna
Oppothanaka
Ta Ta Ta Ta Ta Ta Taraka
Ta Ta Ta Ta Ta Ta Ta Ta Ta Tat...

Tags: