• ಹಾಡಾಡ್ಕಂಡಿರು ಓಡಾಡ್ಕಂಡಿರು - Haadadkandiru Odaadkandiru Lyrics - Kaafi Thota

Download Kannada Songs Lyrics Android App

ಹಾಡಾಡ್ಕಂಡಿರು ಓಡಾಡ್ಕಂಡಿರು - Haadadkandiru Odaadkandiru Song Lyrics

Elelele Elelele Elelelo 
Elelele Elelele Elelelo 
Elelele Elelele Elelelo 
Elelele Elelele Elelelo

Haadadkandiru Odaadkandiru
Maadu Illa Madi Ide Life-U
Haadakandiru Odaadkandiru
Maadu Illa Madi Ide Life-U

Kaadaadru Sari Naadaadru Sari
Kaadaadru Sari Naadaadru Sari
Ontiyaagidre Nee Safe-Uuu

Haadadkandiru Odaadkandiru
Maadu Illa Madi Ide Life-U

Love-U Andre Jungle-U
Iddu Bidu Single-U
Madhuveyaada Vara Onagi Hoda Mara
Hendthi Illadonu Onti Goobe Thara

Hey Jenu Goodu Kandroonu Huduga Kallu Hodibaardu
Draama Shuru Mari Neenu Illi Kuri
Kaikottalna Mari Pathos Song Bari

Yaako Eno Avala Kandare
Olagolage Puka Puka
Yaako Eno Avala Kandare
Olagolage Puka Puka
Beka Ninge Badkodu Hinge
Sumne Ninety Thaga

Haadadkandiru Odaadkandiru
Maadu Illa Madi Ide Life-U

Huduga Thodisuvanu Ring-U
Hudugi Daily Suffering-U
Huduga Thodisuvanu Ring-U
Hudugi Daily Suffering-U

Samsaara Embodu Maaye
Sukha Utnu Embodu Hey
Maklaagodu Kaathri
Hey Mugdehoitu Jaathri
Maklaagodu Kaathri
Mugdehoitu Jaathri

Life Eega Khaali
Hendtheene Beli
Life Eega Khaali
Hendtheene Beli
Ontiyaagidre Nee Safe-Uuu

Haadadkandiru Odaadkandiru
Maadu Illa Madi Ide Life-U

Facebook-U Life-Ige
Whatsapp-U Love-Ige
Life-U Kammi Guru Nambadiru
Line-U Kattu Aadre Kemmadiru

Message Irli Irli
Missed Call Barli Barli
Message Irli Irli
Missed Call Barli Barli
Wife-U Edurigidre Theppagiru

Haadadkandiru Odaadkandiru
Maadu Illa Madi Ide Life-U

Kaadaadru Sari Naadaadru Sari
Ontiyaagidre Nee Safe-Uuu

Elelele Elelele Elelelo 
Elelele Elelele Elelelo

Tags: