• ಕಾಯುತ್ತೀನಿ ಕೊನೆವರೆಗು - Kaayuthini Konevaregu Lyrics - BMW

Download Kannada Songs Lyrics Android App

ಕಾಯುತ್ತೀನಿ ಕೊನೆವರೆಗು - Kaayuthini Konevaregu Song Lyrics

Kaayuthini Konevaregu

I Am Not For Sure
But I Believe You Are Out There
Waiting For Me...

Kaayuthini Konevaregu
Ninna Preeti Sigovarugu
Ene Madidaru Ene Nodidaru
Kanna Muchchidaru..
Muchchade Hodaru...
Neneapguve Huduga..
Kannireko Gothilla Huduga..

Kaayuthini Konevaregu
Ninna Preeti Sigovaregu
Ene Madidaru Ene Nodidaru
Kanna Muchchidaru..
Muchchade Hodaru...
Neneapguve Huduga..
Kannireko Gothilla Huduga..

Mallige Udhurive..
Manasina Maneyali..
Bidisale..
Aarisale..
Ponisi Daari Kayale..
Kaadu Kaadu Manasu Mudhudi
Alutha Ide

One Day I Know
I Say I Do
I Am Waiting For You..

Harado Reekegala
Katharis Beeliside..
Olado Bhavagala
Belebeesi Bhandhiside..
Bagedu Thoraleno..
Nanna Ede Kakasava
Ene Madidaru Ene Nodidaru
Kanna Muchchidaru..
Muchchade Hodaru...
Neneapguve Huduga..
Kannireko Gothilla Huduga..

Kaayuthini Konevaregu
Ninna Preeti Sigovaregu....

Tags: