• ನಿನ್ನ ಹಿಂದೆ - Ninna Hindhe Lyrics - Satya Harishchandra

Download Kannada Songs Lyrics Android App

ನಿನ್ನ ಹಿಂದೆ - Ninna Hindhe Song Lyrics

Teddy Bear Teddy Bear milkybar milkybar,
Once More
bandenu Ninna Hindhe.

Tumba Rare Tumba Rare Inthaha Namma Pair,
Gombeye Bandenu Ninna Hindhe.
Nodu
yestu channagide Nanna ninna Walk.
Ne Sa Ri Ga Ga Sa Ma Ga Re Re Bandeee...
Ninna
Hindhe
chaleuvee..
NinnaHindhe baruve..
NinnaHindhe olave...
Ninna
Hindhe...

Teddy Bear Teddy Bear milkybar milkybar,
Once More
bandenu Ninna Hindhe.

Facebook alli ninna Profile kande.
Aagininda nange viraha..
Whatsapp Nalli Ninna Smile-u Kande,
Bekansi Bande Ninna Sanihaa...
Signal
idre Thane Net-u netge kelsa maadodu.
Neenu Idre Tane Jothege Naanu Usiradodu.
Doora
talbeda ninagagi bande
kane..
NinnaHindhe chaleuvee..
NinnaHindhe baruve..
NinnaHindhe olave...
Ninna
Hindhe...

Share Maadiko Nanna Like Maadiko,
Nange Beku Ninna Comment-u..
Love Aagide Adu Live Aagide,
Arey Virul Kane Nam Nantu..
Nija Helabeku Andre Firstu Time Ee Flat Ade.
Heart Anno Appinalli Ninu Register Aagode.
Ninu Yes
andru No andru bartin
kanee..
NinnaHindhe chaleuvee..
NinnaHindhe baruve..
NinnaHindhe olave...
Ninna
Hindhe...

Teddy Bear Teddy Bear milkybar milkybar,
Once More
bandenu Ninna Hindhe.

Tumba Rare Tumba Rare Inthaha Namma Pair,
Gombeye Bandenu Ninna Hindhe.
Nodu
yestu channagide Nanna ninna Walk.
Ne Sa Ri Ga Ga Sa Ma Ga Re Re Bandeee...
Ninna
Hindhe
chaleuvee..
NinnaHindhe baruve..
NinnaHindhe olave...
Ninna
Hindhe...

Tags: