• ಹುಟ್ಟು ವೇಸ್ಟು ಬಾಡಿಗೆ - Huttu Wasteu Bodyge Lyrics - Satya Harishchandra

Download Kannada Songs Lyrics Android App

ಹುಟ್ಟು ವೇಸ್ಟು ಬಾಡಿಗೆ - Huttu Wasteu Bodyge Song Lyrics

Huttu Wasteu Bodyge.. 
Thaga.. Thaga.. Thaga.. 
Hotthildothal Love Aayithu. 
 
Bitti Motu Beedige.. 
Thaga.. Thaga.. Thaga.. 
Benki Petge Sikbudthu.. 
 
Ennellu Clarity Sikkilla Nanginnu.. 
Aa Hudugi Sikthala Annode Questionnu.. 
Answeru.. Hudukaadi.. Thumbane Sustaitu.. 
Yakappa Love Aithu.. 
Chandranu Sudutavne Bendode Naananthu.. 
Hing Aagbardagittu.. 
 
Ee Huttu Wasteu Bodyge.. 
Thaga.. Thaga.. Thaga.. 
Hotthildothal Love Aayithu. 
 
Koogaduvaase Avla Hesaru..voiceuu Kettogide 
Muddaduvaase Avlu Sikkare Vayasu Sudthaide. 
Kaapadu.. Shivane Huduga Kaleda Vaara.. 
Doddon Aagavne. Adke Haaradta Avne. 
Tadkolli Na Henge? Ee One Way Yekantha. 
Yarana Siguthira Kalisoke Vedantha. 
Istudda Bottleenu Full Khali Aagoithu.. 
Thoo Kudkobardittu.. 
Edd Bittu Hrudayanu Avalainde Hortoithu. 
Hing Aagbardagittu.. 
 
Ee Bitti Motu Beedige.. 
Thaga.. Thaga.. Thaga.. 
Benki Petge Sikbudthu.. 
 
Ennellu Clarity Sikkilla Nanginnu.. 
Aa Hudugi Sikthala Annode Questionnu.. 
Answeru.. Hudukaadi.. Thumbane Sustaitu.. 
Yakappa Love Aithu.. 
Chandranu Sudutavne Bendode Naananthu.. 
Hing Aagbardagittu.. 
 
Huttu Wasteu Bodyge.. 
Thaga.. Thaga.. Thaga.. 
Hotthildothal Love Aayithu.
 
Tags: