• ಕೊಡೆಯೊಂದರ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ - Kodeyondara Adiyalli Lyrics - Raju Kannada Medium

Download Kannada Songs Lyrics Android App

ಕೊಡೆಯೊಂದರ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ - Kodeyondara Adiyalli Song Lyrics

Kodeyondara Adiyalli
Namibbara Payana
Jitti Jitti Jitti
Male Haadige
Ollidyedegala Thana Na
Yedabaladali Hasira Siri
Edurigey Jalapaatha
Kaigey Kai Thaakiralu
Usir Ellegala Moretha

Kodeyondara Adiyalli
Namibaaara Payana
Jitti Jitti Jitti
Male Haadige
Ollidyedegala Thana Na..

Elle Ellegala Melyella
Hani Gavitheya Saalu
Male Modavu Hothirallu
Bhili Himmada Shaalu
Shrungarada Manasugalalli
Bannagalla Kanasu
Giri Tuddiyali
Rang Yerracho
Malebilligu Munissu
Yedabaladali Hasira Siri
Edurigey Jalapaatha
Kaigey Kai Thaakiralu
Usir Ellegala Moretha...

Kodeyondara Adiyalli
Namibbara Payana
Jitti Jitti Jitti
Male Haadige
Ollidyedegala Thana Na..

Kanniveya Illi
Jaarinalli
Thaledooguva Jaaji
Jogula Thaanaagirallu
Dumbigalla Ji Ji
Midivedegala Pissu Maathu
Kavigolliyada Kavana
Male Nintharu Mugidilla
Koney Illada Payana
Yedabaladali Hasira Siri
Edurigey Jalapaatha
Kaigey Kai Thaakiralu
Usir Ellegala Moretha...

Kodeyondara Adiyalli
Namibbara Payana
Hmmmmm...
Hmmmmmu...
Hmmmmmu...
Thana Na....

Tags: