• ಮರುಳ ನೀನು - Marula Neenu Lyrics - Raju Kannada Medium

Download Kannada Songs Lyrics Android App

ಮರುಳ ನೀನು - Marula Neenu Song Lyrics

Marula Neenu
Hu Huva Tarallu
Yalle Ogiruve
Harali Nanu Ha Huvinante
Ele Kaddiruve
Bane Bandide Nodu
Namma Bagillige
Bere Bedene Enu
Nene Bekenage..

Marula Neenu
Hu Huva Tarallu
Yalle Ogiruve
Harali Nanu Ha Huvinante
Ele Kaddiruve..

Niluvu Ganage
Nanna Kelide
Ninna Mahithiyaa
Helu Begane Ninna
Kanasigge Nane Sarathiyaa
Hoo Kavitheyannu Harasekondu
Yalle Halediruve
Padagallanu Hedidu Nannu
Ele Kuthiruve...

Mugidu Kotennu
Yalla Bhavane Ninna Vykarege
Mukavagide Jeeva Ninnaya
Giru Hajarigee
Ollaivin Olleya Varesalendu
Yalle Kalediruve
Kiveyanonda Erise Nannu
Ele Ulidhiruve
Bane Bandide Nodu
Namma Bagillige
Bere Bedene Enu
Nene Bekenage..

Aaaaaa.....

Tags: