• ಭುವನ ಗಗನವ - Bhuvana Gaganava Lyrics - Aa Eradu Varshagalu

Download Kannada Songs Lyrics Android App

ಭುವನ ಗಗನವ - Bhuvana Gaganava Song Lyrics

Bhuvana Gaganava Nodo Pariya..
Manuja Kaliyo Neenu Ee Kaleya..
Bodhi Vrukshada Kelage Kuntha Bhuddanu,
Aaseye Dhukkakke Moola Yenda Peddanu..
Mundina Baalu Bicchittu Nodu,
Swaraga Kannmunde Kaanayya..
 
Uuu....uuu...
 
Kaalavemba Kudureya Kadivana,
Ninna Kaile Untadu Tili Jana..
Koliya Koogininda Aa Surya Huttodilla..
Berallidu Onde Matta Ilveilla..
Life Andre Anku Donku Kanayya..
 
Uuu....uuu...
 
Preethi Prayana.. Kanthe Purana..
Jotheyagi Saaguvaga Kannugalu Aagiri..
Ondu Mana Midivaga Neenu Midiyo..
Avalondu Kogile Nenu Koralale,
Avalu Kuugalu Nenu Kelalu
Olava Shakthiya Ninu Ariyale
Prema Paramochha Illi Kanayya..
 
 
Uuu....uuu...
 
Bhuvana Gaganava Nodo Pariya..
Bodhi Vrukshada Kelage Kuntha Bhuddanu,
Aaseye Dhukkakke Moola Yenda Peddanu..
Mundina Baalu Bicchittu Nodu,
Swaraga Kannmunde Kaanayya..
 
Uuu....uuu...
Tags: