• ಪ್ರೀತಿಯ ಮುಳ್ಳು - Preethiya Mullu Lyrics - Vaira

Download Kannada Songs Lyrics Android App

ಪ್ರೀತಿಯ ಮುಳ್ಳು - Preethiya Mullu Song Lyrics

Preethiya Mullu
Irideyaa Gelathi
Astondu Kroori Naana
Chinnaada Choori
Maremachi Tori
Naguvastu Paapi Naana
Baanininda Ilidu Banda
Nanna Bala Devi Neena
Ne Heneda Preethiya
Baleya Olage
Baliyaada Premi Nanna

Khali Kadalalli
Obbanti Neenu
Neenirada Naanu
Male Kanadanthe
Biri Bitta Bhoomi
Neenirada Naanu
Surya Chandranirada
Belakethake
Neene Irada Baalu
Nanagethake
Ne Heneda Preethiya
Baleya Olage
Baliyaada Premi Nana

Tags: