• ನಾವು ಲಾಸ್ಟ್ ಬೆಂಚ್ - Naavu Last Bench Lyrics - College Kumar

Download Kannada Songs Lyrics Android App

ನಾವು ಲಾಸ್ಟ್ ಬೆಂಚ್ - Naavu Last Bench Song Lyrics

Naavu Last Benchu Boysu
Namma Class Fullu Noiseu
Nadeyo Nadeyo Bela Belage
College Horagade
Irali Irali Ninna Nadige
Hudugeer Iro Kade
Exam Bunku Maadtheevi
Freedom Namagide
Nuggo Nuggo Theater
Olagade Morning Show Ide
Lookige Looku Kodtaa Idre
Sumne Nee Hodedu Haakole
Student Life Idu
Golden Life

College Ge Haavali
Naavill Entry Kotre
Kelangilla Namna
Last Bench Boys
Adda Gidda Sikkidare
Beeluttave Maanja
Heli Keli Naavu
Last Bench Boys
Opposite Yaaru Illa
Bandru Illi Ulsodilla
Keli Tilko Naavu
Last Bench Boys
Appi Tappi Maatu Kotre
Life Long Saath Kodteevi
Nodi Kali Naavu
Last Bench Boys
College Yuga Illi
Gellone Raja Maga
Young Age Maga
Sumne Idre Illa Maja
Season Reason Bekagilla
Nee Sumne Hodedaadolle
Student Life Idu
Golden Life

 

Nadeyo Nadeyo Bela Belage
College Horagade
Irali Irali Ninna Nadige
Hudugeer Iro Kade
Student Life Idu
Golden Life

Nadeyo Nadeyo Bela Belage
College Horagade
Irali Irali Ninna Nadige
Hudugeer Iro Kade
Student Life Idu
Golden Life

Tags: