• ಎಣ್ಣೆ ನಮ್ದು - Enne Namdu Lyrics - Kanaka

Download Kannada Songs Lyrics Android App

ಎಣ್ಣೆ ನಮ್ದು - Enne Namdu Song Lyrics

ಹೋಗುಮ ಹೋಗುಮ 
ಲಾಂಗು ಡ್ರೈವು ಹೋಗುಮ 
ಮಾಡುಮ ಮಾಡುಮ 
ಎಣ್ಣೆ ಪಾರ್ಟಿ ಮಾಡುಮ 

ಹೋಗುಮ ಹೋಗುಮ 
ಲಾಂಗು ಡ್ರೈವು ಹೋಗುಮ 
ಮಾಡುಮ ಮಾಡುಮ 
ಎಣ್ಣೆ ಪಾರ್ಟಿ ಮಾಡುಮ 

ಎಲ್ಲಿ ಮಾಡುಮ ಎಲ್ಲಿ ಮಾಡುಮ 
ಎಲ್ಲಿ ಮಾಡುಮ ಎಲ್ಲಿ ಮಾಡುಮ 
ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ 
ಬ್ಯಾಡ ಬ್ಯಾಡ 
ಬಳ್ಳಾರಿಗ್ ಹೋಗುಮ 
ಅಲ್ಲೂ ಬ್ಯಾಡ 
ಮಂಡ್ಯದಲ್ಲಿ ಮಾಡುಮ 
ತುಂಡ್ ಹೈಕ್ಳು ಸವಾಸ 
ಎಡ್ಮುರಿಲಿ ಬಲ್ಮುರಿಲಿ 
ಪೊಲೀಸ್ರು ಕೈಯಲ್ಲಿ 
ಎಲ್ಲಿಗ್ ಹೋಗುಮ 
ಇನ್ನೆಲಿಗ್ ಹೋಗುಮ 
ಎಲ್ಲಿಗ್ ಹೋಗುಮ 
ಇನ್ನೆಲಿಗ್ ಹೋಗುಮ 
ಮೈಸೂರು ಬೆಟ್ಟದಲ್ಲಿ 
ಸೀರಿಯಲ್ ಸೆಟ್ಟು ಬೆಳಕಲ್ಲಿ 
ಆಹಹಹ ಸೂಪರ್ರು ಕಣ್ಲ , ಆದ್ರೆ 

ಎಣ್ಣೆ ನಮ್ದು ಊಟ ನಿಮ್ದು 
ಇಲ್ಲ ಊಟ ನಮ್ದು ಎಣ್ಣೆ ನಿಮ್ದು 

ಎಣ್ಣೆ ನಮ್ದು ಊಟ ನಿಮ್ದು 
ಇಲ್ಲ ಊಟ ನಮ್ದು ಎಣ್ಣೆ ನಿಮ್ದು 

ಹೋಗುಮ ಹೋಗುಮ 
ಲಾಂಗು ಡ್ರೈವು ಹೋಗುಮ 
ಮಾಡುಮ ಮಾಡುಮ 
ಎಣ್ಣೆ ಪಾರ್ಟಿ ಮಾಡುಮ 

ಕೆರೆ ಏರಿ ಮ್ಯಾಲೆ à²¨à²¡à³à²•à²‚ಡು
ನಡ್ಕಂಡು  
ಹೆಗ್ಲು ಮ್ಯಾಲೆ ಕೈ ಹಾಕಂಡು 
ಹಾಕಂಡು 

ಸ್ಲೇಟು ಬಳಪ ಬ್ಯಾಗಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕಂಡು 
ಇಟ್ಕಂಡು 
ನಾಕಾಣೆ ಕಡ್ಲೆ ಮಿಠಾಯ್ ಕಡ್ಕಂಡು 
ಕಡ್ಕಂಡು 
ಎರ್ಡೊಂದ್ಲ್ ಎರ್ಡು 
ಎರ್ಡೆರ್ಡ್ ನಾಕು 
ಎರ್ಡ್ಮೂರ್ಲ್ ಆರು ಅಂತ à²®à²—್ಗಿ ಹೇಳ್ಕಂಡು 
ನಾ ಟೂಶನ್ಗ್ ಹೊಯ್ತಿದ್ದೆ 

ಹೋಯ್ತಿದ್ದಂಗೆ ಮೇಷ್ಟ್ರು 
ಸೀತುಕ್ಕೊಳೆದು ಸಿರಪ್ ಕುಡ್ಯೊ ಕಂದ 
ಅಂತ ಲೋಟುಕ್ ಹೂಯ್ದೇ ಬಿಟ್ರು 
ಹೂಯ್ತಿದ್ದಂಗೆ ನಾನು
ಗಟ ಗಟ ಗಟ ಅಂತ ಕುಡ್ದು 
ಖಾಲಿ ಲೋಟವ ಮಡುಗ್ತಿದ್ದಂಗೆ
ಮೇಷ್ಟ್ರು ನೋಡಿ ಸುಸ್ತಾಗಿ 
ಲೋ ಸಿಸ್ಯ 
ಹೇಳಿ ಮೇಷ್ಟ್ರೆ 

ಎಣ್ಣೆ ನಮ್ದು ಊಟ ನಿಮ್ದು 
ಇಲ್ಲ ಊಟ ನಮ್ದು ಎಣ್ಣೆ ನಿಮ್ದು 

ಎಣ್ಣೆ ನಮ್ದು ಊಟ ನಿಮ್ದು 
ಇಲ್ಲ ಊಟ ನಮ್ದು ಎಣ್ಣೆ ನಿಮ್ದು 

ಎಣ್ಣೆ ನಮ್ದು ಊಟ ನಿಮ್ದು 
ಇಲ್ಲ ಊಟ ನಮ್ದು ಎಣ್ಣೆ ನಿಮ್ದು 

ಹೋಗುಮ ಹೋಗುಮ 
ಲಾಂಗು ಡ್ರೈವು ಹೋಗುಮ 
ಮಾಡುಮ ಮಾಡುಮ 
ಎಣ್ಣೆ ಪಾರ್ಟಿ ಮಾಡುಮ 

ಬುಲೆಟ್ ಗಾಡಿಯ ತಕ್ಕಂಡು 
ತಕ್ಕಂಡು 
ಸೈಲೆನ್ಸರ್ ಆಲ್ಟ್ರು ಮಾಡಿಸ್ಕೊಂಡು, ಒಹೋ 
ಪಪ್ಪರೆ ಪಪ್ಪ ಪಪ್ಪರೆ ಪಪ್ಪ 
ಎರ್ಡು ಕ್ವಾಟ್ರು ಎಣ್ಣೆಯ ಬುಟ್ಕಂಡು 
ಬುಟ್ಕಂಡು 
ಫುಲ್ ಬಾಟ್ಲು ಪಾರ್ಸಲ್ ನ ಹಿಡ್ಕಂಡು 
ಹಿಡ್ಕಂಡು 
ಸಾಲ ಮಾಡಿ ಆದ್ರು ತುಪ್ಪ ತಿನ್ನು 
ಗೋಳು ಪರದಾಟ ಸಾಕಿನ್ನು 
ಅಂತ ಹಾಡ್ ಹೇಳ್ಕಂಡು 
ತೂರಾಡ್ಕಂಡ್ ಬತ್ತಿದ್ದೆ... 

ಬರ್ತಿದಂಗೆ ಎಲ್ಲಿದ್ನೊ ಪೋಲಿಸ್ ಮಾಮ 
ಕೈ ಹೊಡ್ದೇ ಬಿಟ್ಟ, 
ಹೊಡ್ದೇ ಬಿಟ್ಟ 
ಡಿಎಲ್ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ಸು ಇನ್ಶುರೆನ್ಸು ತೆಗ್ಯಪ್ಪ 
ಹೆಲ್ಮೆಟ್ಟು ಎಲ್ಲಪ್ಪ 
ಕುಡ್ದ್ ಬಿಟ್ಟು ಗಾಡಿ ಒಡುಸ್ತಿದ್ಯೇನೊ ಬಡ್ಡಿ ಮಗನೆ 
ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಬಾಯಿಗೆ ಎಣ್ಣೆ ಮೀಟ್ರು ಇಟ್ಟೇಬುಟ್ಟ
ಇಟ್ಟೇಬುಟ್ಟ

ಸಾರ್,
ಏನೋ ಮುಂಡೇದೆ 
ದಯ್ವಿಟ್ಟು ನನ್ನ ಬಿಟ್ಬುಡಿ 
ಫುಲ್ ಬಾಟ್ಲು ಏಣ್ಣೆ ಮಡಿಕೊಂಡು 
ಅಂತ ಕೈ ಮೇಲ್ ಮಡುಗ್ತಿದ್ದಂಗೆ 
ಪೋಲಿಸ್ ಮಾಮ 

ಎಣ್ಣೆ ನಿಮ್ದು ಊಟ ನಮ್ದು 
ಊಟ ನಮ್ದು ಎಣ್ಣೆ ನಿಮ್ದು 

ಎಣ್ಣೆ ನಿಮ್ದು ಊಟ ನಮ್ದು 
ಊಟ ನಮ್ದು ಎಣ್ಣೆ ನಿಮ್ದು 

-----------English-----------

Hoguma Hoguma
Long-u Drive-u Hoguma
Maaduma Maaduma
Enne Party Maaduma (x2)

Elli Maaduma Elli Maaduma
Elli Maaduma Elli Maaduma
Hubballiyalli Byada Byada
Ballarige Hoguma Allu Byada
Mandyadalli Maaduma
Thund Haiklu Sahvaasa
Edmurili Balmurili Polisru Kaiyyalli
Ellig Hoguma Innellig Hoguma
Ellig Hoguma Innellig Hoguma
Mysuru Bettadalli Serial Settu Belakalli
Ahahaha Sooperu Kanla, Aadre

Enne Namdu Oota Nimdu
Illa Oota Namdu Enne Nimdu (x2)

Hoguma Hoguma
Long-u Drive-u Hoguma
Maaduma Maaduma
Enne Party Maaduma

Kere Yeri Myale
Nadkondu Nadkondu
Heglu Myale Kai
Haakondu Haakondu

Slate-u Balapa Bagalli
Itkondu Itkondu
Nalkane Kadle Meethayi
Kadkondu Kadkondu
Erdondle Eradu Eraderd Naaku
Erad Moorle Aaru
Antha Maggi Helkondu
Naanu Tutuion-ge Hoythidde
Hoythiddange Meshtru
Seethakkolledu Syrup Kudiyo Kanda
Antha Lotak Huyde Butru
Huythiddange Naanu
Gata Gata Gata Antha
Kud-du Khali Lotava
Madgthiddange Meshtru
Nodi Susthagi Susthagi
Loo Sisyaa Heli Meshtre

 

Enne Namdu Oota Nimdu
Illa Oota Namdu Enne Nimdu (x3)

Hoguma Hoguma
Long-u Drive-u Hoguma
Maaduma Maaduma
Enne Party Maaduma

Bullet Gaadiya
Thakkondu Thakkondu
Silencer Altru Maadiskondu Oho
Pappare Pappa Pappare Pappa
Erd Quatru Enneya
Butkondu Butkondu
Full Botlu Parcel-na
Hidakondu Hidakondu
Saala Maadi Aadru Thuppa Thinnu
Golu Paradaata Saakinnu
Antha Haad Helkondu
Thooraadko Barthidde

Barthiddange Ellidno Police Maama
Kai Hod-de Bitta Hod-de Bitta
Dl Documents-u Insurance-u Thegiyappa
Helmettu Yellappa
Kud-du Bittu Gaadi
Odsthidyono Baddimagne
Andbuttu Baayige Enne Metru
Ittebutta Ittebutta
Saar Eno Mundede
Dayvittu Nanna Butbudi
Full Botlu Enne Madikondu
Antha Kai Mel Madgthiddange
Police Maama

Enne Namdu Oota Nimdu
Illa Oota Namdu Enne Nimdu (x2)

Tags: