• ಪುಟ್ಟ ಪುಟ್ಟ ಕಣ್ಣುಗಳು - Putta Putta Kannugalu Lyrics - Kanaka

Download Kannada Songs Lyrics Android App

ಪುಟ್ಟ ಪುಟ್ಟ ಕಣ್ಣುಗಳು - Putta Putta Kannugalu Song Lyrics

Putta Putta Kannugalu
Putta Putta Kanasugalu
Bittu Bidada Seletha
Yaavudu Ide
Muddu Muddu Manasugalu
Kaddu Nodo Aasegalu
Yaava Janumada Nantu
Helalaagadu

Bankapuradallobba Raakshasaniddanu
Bhalare
Sarvaadhikaariyagi Mereyuthiddanu
Bhalare
Mugdha Janara Runda Mundagalannu
Chendaaduthiddanu
Bhalare
Bankapurada Paalige Nara
Raakshasanagiddanu
Bhal Bhalare Bhal Bhalare Bhal Bhalare
Bhalare

 

Yava Janumada Shaapa
Dina Baiyuthidda Appa
Amavaase Divasa Huttidde Thappa
Sampigeya Olaviralu
Kambaniya Voresiralu
Thabbali Naanalla Ee Kanaka
Ariyada Vayasinali
Thilyada Manasinali
Hasemane Yeruvudu Sogasilli
Yaara Baala Daariyali
Yaaro Jothe Illi
Elladakku Runavirale Bekilli

Suththalu Mullubeli
Saaguve Neenelli
Appane Vairi Aada Nodilli
Huttininda Swaabhimaani
Annavra Abhimaani
Haalu Maathada Thilaka
Ee Kanaka Kone Thanaka

Putta Putta Kannugalu
Putta Putta Kanasugalu
Heththavala Thoreyo Hanebaraha Idu
Ukki Baro Novinali
Kanna Hani Anchalli
Dhukhisuva Paadu Yaakagi Idu

Tags: