• ಅನ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ - Unlimited Lyrics - Seizer

Download Kannada Songs Lyrics Android App

ಅನ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ - Unlimited Song Lyrics

Common Ithi Mithi Unlimited..
We Call Him Most Wanted..

Some For Name..
Some For Fame..
Some For Game..
Some For Shame..

He Is The Name..
He Is The Fame..
He Is The Game..

Ivane Ivane Ivane..
Ivane Ivane Ivane..

Ivanaata Silent-U..
Thumbaane Decent-Uu..
Mane Deva Aanjaneya Endu Permnentu..
Muttudre Guarantee Icu Treatment-U..
Miss Ilde Kodthaane Spot Alle Judgement-U..
Ivane Ivane Ivane Ivane..
Ivane Ivane Ivane Ivane..

Ninge Caar Beka Bike Beka Ship Beka Flight Beka..
En Beku Kelu Ninge Thandu Kodthaane..
Ninge Speed Beka..
Break Beka Lift Beka Drift Beka..
En Beku Kelu Ninge Maadi Kodthaane..

Sooryaaru Chandraru Munthaadavaru Galellaru..
Nin Hinde Bandu Nillalu Jagala Maadthavre..
Shooraru Veeraru Dheeraru Ellaru..
Ninna Jothe Selfie Thagoloke Horagade Kaaythavre..

Maiyella Kannide Ellaaru Hushaaru..
Ippathnaak Ganteli Vyakthi Edde Irthaane..
Fighting Maadak Bandru Yaaryaaro..
Avreega Yaaru Kansthilla Paapa Missing Aagavre..

Strngest Man Aduve Ivane..
Honest Man Aduve Ivane..
Process Man Aduve Ivane..
Quikest Man Aduve Ivane..
Brightest Man Aduve Ivane..
Hotest Man Aduve Ivane..
Toughest Man Aduve Ivane..
Roughest Man Aduve Ivanene..

Common Ithi Mithi Unlimited..
We Call Him Most Wanted..

Some For Name..
Some For Fame..
Some For Game..
Some For Shame..

He Is The Name..
He Is The Fame..
He Is The Game..

Ivane Ivane Ivane..
Ivane Ivane Ivane..
Ivane Ivane Ivane..

Tags: