• ಅಗ್ನಾನದಿಂದ ತಾಯಿ ಬೇರಿಗೆ - Ajnanadinda Thayi Berigee Lyrics - Hottegagi Genu Battegagi

Download Kannada Songs Lyrics Android App

ಅಗ್ನಾನದಿಂದ ತಾಯಿ ಬೇರಿಗೆ - Ajnanadinda Thayi Berigee Song Lyrics

Aaa…
Ajnanadinda..a Thayi Berigee Nanju Yerdide
Preethi Premada Chiguru Soragide
Hotte Batteya Elle Meeri
Preethi Premada Chiguru Soragide
Ajnanadinda..a Thayi Berigee Nanju Yerdide

Manada Banada Hamsa Kele
Koletha Kolavu Andaanukarane
Kesarigantada Hamsa Kele
Uluku Thalavu Thiliyaadarene
Nintha Badukina Neerininda
Nintha Badukina Neerininda
Melakkeri Haaralaare

Ajnanadinda..a Thayi Berigee Nanju Yerdide

Araluva Munna Irida Nanna
Hoo Odalige Itta Khanna
Aa.. Deepa Hacchida Jeeva Geleya
Belaka Nungida Bhava Sudheya
Mane Maaligege Hogeyu Tumbi
Mane Maaligege Hogeyu Tumbi
Uliyalaare Hora Hogaalare

Ajnanadinda..a Thayi Berigee Nanju Yerdide
Preethi Premada Chiguru Soragide
Hotte Batteya Elle Meeri
Preethi Premada Chiguru Soragide
Ajnanadinda..a Aaa..

Tags: