• ಎತ್ತುತ್ತಾರೋ = Yetthuthaaro Lyrics - Amma I Love You

Download Kannada Songs Lyrics Android App

ಎತ್ತುತ್ತಾರೋ = Yetthuthaaro Song Lyrics

Yetthuthaaro Ella Yeththuththaro
Yetthuthaaro Ella Yeththuththaro
Hottegaagi Bhikshe Thundu Battegaagi Bhikshe
Daahakkaagi Bhikshe Athi Mohakkaagi Bhikshe
Bhoghakkaagi Bhikshe Shubha Yogakkaagi Bhikshe
Praanakkaagi Bhikshe Abhimaanakkaagi Bhikshe

Yetthuthaaro Ella Yeththuththaro
Bhoomi Myaale Bhikshe Yetthuthaaro

Melu Keelu Nododilla Kashta Nashtavu
Baalu Endu Bevu Bella Illi Spashtavu
Yaaradarenu Vidhiya Kannu Bidadu Yaaranu
Yeniddarenu Ella Mannu Nungu Novanu
Iddoru Gudiyolage Iradoru Aachege

Yetthuthaaro Ella Yeththuththaro
Bhoomi Myaale Bhikshe Yetthuthaaro

Lokadalli Yelle Nodu Hasivu Thumbide
Kaiyya Chaachi Kelodella Roodhiyaagide
Bali Iddaroonu Kadalu Thaanu Daaha Neegadu
Kavidaaga Baanu Hunnimenu Belaku Needadu
Bayasode Naavondu Aagode Innondu

Yetthuthaaro Ella Yeththuththaro
Bhoomi Myaale Bhikshe Yetthuthaaro
Modigaagi Bhikshe Hasi Notigaagi Bhikshe
Sthanakkaagi Bhikshe Santhaanakkaagi Bhikshe
Siddhigaagi Bhikshe Prasidhdhigaagi Bhikshe
Kharchigaagi Bhikshe Aa Kurchigaagi Bhikshe

Yetthuthaaro Ella Yeththuththaro
Bhoomi Myaale Bhikshe Yetthuthaaro

Tags: