• ದಾರಿಯ ಕಳೆದುಕೊಂಡಿದೆ - Daariya Kaledukondide Lyrics - Katheyondu Shuruvagide

Download Kannada Songs Lyrics Android App

ದಾರಿಯ ಕಳೆದುಕೊಂಡಿದೆ - Daariya Kaledukondide Song Lyrics

ದಾರಿಯ ಕಳೆದು... ಕೊಂಡಿದೆ 
ತಾರೆಯ ಮಿನುಗೊಂದು 
ಬೆಳ್ಳನೆ ಬೆಳಗೊ ತಿಂಗಳ 
ಹುಣ್ಣಿಮೆ ಬರಲು 

ಗೂಡನು ಅರಸಿ ಬಂದಿದೆ 
ಹಕ್ಕಿಯ ಗುನುಗೊಂದು 
ಬಾನಿನ ಒಡಲು ತುಂಬಲು 
ಬೆಳ್ಳನೆ ಹಗಲು 

ಜಾರೊ ಸಂಜೆಯಲ್ಲಿ 
ರಂಗಿನ ನಶೆ 
ಹಾರೋ ಈ ಮನಸೆ 
ಪ್ರೀತಿಯ ತ್ರಿಶೆ 

ಈ ದಾರಿ ತಿರುವುಗಳಲಿ 
ನಾ ಜಾರಿ ಕಳೆದೋಗಲೆ 
ಈ ಭೂಮಿ ಹಸಿರಸಲಲಿ 
ತಾನೀಲಿ ಸಹಮತವಿದೆ... 

ಮನ ಬಯಸಿದೆ ಧ್ಯಾನವ 
ಅನುಭವಿಸಲು ಮೌನವ 
ಏಕಾಂತವೇ ಸುಂದರ ... 

ಮುಗಿಲನು ಸೆಳೆವ à²¨à²¿à²¨à³à²¨ 
ಮನವನು ಅರಿಯೊ ಥರ 
ಸಂತೈಸೆಯ ನೇಸರ... 

ನನ್ನಂತರ ಧ್ವನಿಯಲಿ ಕೇಳು ಬಾ 
ಕಣ್ಣಂಚಿನ ಕವನವ ಸಹ 

ಈ ದಾರಿ ತಿರುವುಗಳಲಿ 
ನಾ ಜಾರಿ ಕಳೆದೋಗಲೆ 
ಈ ಭೂಮಿ ಹಸಿರಸಲಲಿ 
ತಾನೀಲಿ ಸಹಮತವಿದೆ... 

ದಾರಿಯ ಕಳೆದು... ಕೊಂಡಿದೆ 
ತಾರೆಯ ಮಿನುಗೊಂದು 
ಬೆಳ್ಳನೆ ಬೆಳಗೊ ತಿಂಗಳ 
ಹುಣ್ಣಿಮೆ ಬರಲು 

Tags: