• ಭೂಮಿ ಬಾನ ಕಾದಂಬರಿ - Bhoomi Baana Kaadambari Lyrics - Katheyondu Shuruvagide

Download Kannada Songs Lyrics Android App

ಭೂಮಿ ಬಾನ ಕಾದಂಬರಿ - Bhoomi Baana Kaadambari Song Lyrics

ಭೂಮಿ ಬಾನ ಕಾದಂಬರಿ 
ಆರೋಹದಿ ನೀಲಾಂಬರಿ 
ಬೀಸೋ ಗಾಳಿ 
ಜೋಲಾಲಿಲಿ 
ಜೋಡಿ ತಾರೆ ಗೀತಾಂಜಲಿ 

ಭಾವನೆಗಳ ತೂಗು ಸೇತುವೆ 
ನಮ್ಮ ನಡುವೆ ಮೂಡಿದೆ 

ಭೂಮಿ ಬಾನ ಕಾದಂಬರಿ 
ಆರೋಹದಿ ನೀಲಾಂಬರಿ 

ಅಲೆಗಳು ಮನದಾಳವ 
ಅರೆಯಲು ಬಂದಂತಿದೆ 
ಬಿಗಿದಪ್ಪಿ ಬಿಡಲೆ 
ನಾ ಸುಮ್ಮನೆ 

ಅಲೆಮಾರಿ ಹ್ರುದಯದ
ಹಸಿಬಿಸಿ ಕನಸುಗಳ 
ಬಾಕಿ ಸಮಾಚಾರ ಗೊತಾಗದೆ 
ಜೀವನ ಅನುರಾಗ 
ದೂರ ತೀರದಿ ಈಗ 
ಕೇಳಿತೇನೇನೊ 
ಹೇಳಿತೇನೇನೋ 

ಭೂಮಿ ಬಾನ ಕಾದಂಬರಿ 
ಆರೋಹದಿ ನೀಲಾಂಬರಿ 
ಬೀಸೋ ಗಾಳಿ 
ಜೋಲಾಲಿಲಿ 
ಜೋಡಿ ತಾರೆ ಗೀತಾಂಜಲಿ 

ಭಾವನೆಗಳ ತೂಗು ಸೇತುವೆ 
ನಮ್ಮ ನಡುವೆ ಮೂಡಿದೆ 

Tags: