• ಅಂಬಿ ನಿಂಗೆ ವಯ್ಯಸ್ಸಾಯ್ತೋ - Ambi Ninge Vayassaytho Lyrics - Ambi Ning Vayassaytho

Download Kannada Songs Lyrics Android App

ಅಂಬಿ ನಿಂಗೆ ವಯ್ಯಸ್ಸಾಯ್ತೋ - Ambi Ninge Vayassaytho Song Lyrics

ತಾತ ನಿನ್ನ ಕಂಡ್ರೆ ನಮ್ಗ್ ಇಷ್ಟಾನೆ 
ತಾತ ನೀನು ನಮ್ ತರ ತರ್ಲೆನೆ 

ಟ್ವಿಂಕಲ್ à²Ÿà³à²µà²¿à²‚ಕಲ್ ಲಿಟ್ಟಲ್ ಸ್ಟಾರ್ 
ತಾತ ಯು ಆರ್ ಮೈ ಸೂಪರ್ ಸ್ಟಾರ್ 

ಜಾನಿ ಜಾನಿ ಎಸ್ ತಾತ 
ತಾತ ಯು ಆರ್ ಮೈ ರೆಬೆಲ್ ಸ್ಟಾರ್ 

ನಿನ್ನ ಗೊರಕೆ ಸದ್ದು ಸೋ ಕ್ಯೂಟು 

ಅಂಬಿ ನಿಂಗೆ
ವಯ್ಯಸ್ಸಾಯ್ತೋ
ಅಂಬಿ ನಿಂಗೆ
ವಯ್ಯಸ್ಸಾಯ್ತೋ
ಅಂಬಿ ನಿಂಗೆ
ವಯ್ಯಸ್ಸಾಯ್ತೋ
ಅಂಬಿ ನಿಂಗೆ
ವಯ್ಯಸ್ಸಾಯ್ತೋ

ಊರು ಸುತ್ತಲು 
ಆಟವಾಡಲು ನೀನೆ ಅಲ್ಲವೆ
ಬೆಸ್ಟ್ ಫ್ರೆಂಡು 
ನೀನು ಹಾಡುವ ಓಲ್ಡು ಸಾಂಗಿಗೆ 
ನಮ್ಮ ಚಪ್ಪಾಳೆ ಬ್ಯಾಗ್ರೌಂಡು 
ನಮ್ ತಾತ ಸೂಪರ್ ಮ್ಯಾನು 
ಅಂತೀವಿ ಸ್ಕೂಲಲಿ 
ನಮ್ ಅಂಬಿ ಶಕ್ತಿಮಾನು 
ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ 
ನೀನು ನಗುವ ಸ್ಟೈಲು 
ಸೋ ಕ್ಯೂಟು 

ಅಂಬಿ ನಿಂಗೆ ವಯ್ಯಸ್ಸಾಯ್ತೋ
ಅಂಬಿ ನಿಂಗೆ ವಯ್ಯಸ್ಸಾಯ್ತೋ
ಅಂಬಿ ನಿಂಗೆ ವಯ್ಯಸ್ಸಾಯ್ತೋ
ಅಂಬಿ ನಿಂಗೆ ವಯ್ಯಸ್ಸಾಯ್ತೋ

ಜಲೀಲ ನಿನಗೆ ಬುದ್ದಿ ಇಲ್ಲವೆ 
ಹುಡುಗಿನ್ ಯಾತಕೆ ಚುಡಾಯಿಸಿದೆ 
ಕಾಲೇಜು ಇರುವುದು ಓದೋಕಲ್ಲವ 
ನೀನು ಯಾತಕೆ ಹೀಗಾದೆ 
ಬೆಲ್ ಬಾಟಮ್ ಮೈಸೂರ್ ಜಾಣ 
ನಿನ್ನ ಸ್ಟೈಲು ಚಂದವೆ 
ಬೆನ್ ಟೆನ್ನು ಚಿಂಟು ನೀನೆ 
ನಮಗೆಲ್ಲ ಇಷ್ಟವೆ 
ನಿನ್ನ ಒರಟು ಮಾತು ಸೋ ಕ್ಯೂಟು 

ಅಂಬಿ ನಿಂಗೆ ವಯ್ಯಸ್ಸಾಯ್ತೋ
ಅಂಬಿ ನಿಂಗೆ ವಯ್ಯಸ್ಸಾಯ್ತೋ
ಅಂಬಿ ನಿಂಗೆ...
ವಯ್ಯಸ್ಸಾಯ್ತೋ
ಅಂಬಿ ನಿಂಗೆ ...
ವಯ್ಯಸ್ಸಾಯ್ತೋ

Tags: