• ತಾಯಿಗೆ ತಕ್ಕ ಮಗ - Thayige Thakka Maga Lyrics - Thayige Takka Maga

Download Kannada Songs Lyrics Android App

ತಾಯಿಗೆ ತಕ್ಕ ಮಗ - Thayige Thakka Maga Song Lyrics

Side-U Bidu Maga Salute Hodi Maga
Ivana Route-Anu Follow Madu Maga
Obbane Sainya Shree Samanya
Sathyave Ivana Pancha Janya
Side-U Bidu Maga Salute Hodi Maga
Ivana Route-Anu Follow Madu Maga
Neethige Bhadda Sevege Sidhdha
Preethige Budhdha Nyayake Yudhdha
Ivane Kano Thayige Thakka Thakka Thakka Thakka Maga
Benki Kano Thayige Thakka Thakka Thakka Thakka Maga

My Name Is Mohan Das Son Of Parvathy
Nammamma Kaanoon Follow Madthare
Naanu Nammammana Matra Follow Madthini

Kempu Mogada Soorya Ivanu
Ammane Ivana Dhairya
Homada Kunda Ivanu
Shikshe Koduva Yamanu
Yarigu Bagonalla
Savige Hedaronalla
Hoovanu Kaayo Mullu
Thayiya Kaayo Maganu

Ivane Kano Thayige Thakka Thakka Thakka Thakka Maga
Benki Kano Thayige Thakka Thakka Thakka Thakka Maga

Para Swaththige Bayasolla Anyayava Sahisolla
Iva Nadiyo Daarili Kettoru Uliyolla
Haaradi Mereyorna Hodidene Hogalla
Thaayige Avamaana Maadorna Kshamisolla

Side-U Bidu Maga Salute Hodi Maga
Ivana Route-Anu Follow Madu Maga
Neethige Bhadda Sevege Sidhdha
Preethige Budhdha Nyayake Yudhdha
Thappu Madi Ivana Kaige Sikre Neenu Saththange

Ivane Kano Thayige Thakka Thakka Thakka Thakka Maga
Benki Kano Thayige Thakka Thakka Thakka Thakka Maga

Tags: