• ಯಾವ ಕಾಲದ - Yaava Kaalada Lyrics - Ananthu vs Nusrath

Download Kannada Songs Lyrics Android App

ಯಾವ ಕಾಲದ - Yaava Kaalada Song Lyrics

ಯಾವ ಕಾಲದ ಶಾಸ್ತ್ರವೇನು
ಹೇಳಿದರೇನು 
ಎದೆಯ ದನಿಗೂ ಮಿಗಿಲು 
ಶಾಸ್ತ್ರ ಇಹುದೇನು 

ಎಂದೋ ಮನು ಬರೆದಿಟ್ಟು 
ಇಂದೆಮಗೆ ಕಟ್ಟೇನು 
ನಿನ್ನೆದೆಯ ದನಿಯೇ ರುಶಿ 
ಮನು ನಿನಗೆ ನೀನು 

ಯಾವ ಕಾಲದ ಶಾಸ್ತ್ರವೇನು 
ಹೇಳಿದರೇನು 
ಎದೆಯ ದನಿಗೂ ಮಿಗಿಲು 
ಶಾಸ್ತ್ರ ಇಹುದೇನು 

ನೀರಡಿಸಿ ಬಂದ ಸೋದರಗೆ 
ನೀರನು ಕೊಡಲು 
ಮನು ಧರ್ಮ ಶಾಸ್ತ್ರವೆನಗೊರೆಯಬೇಕೇನು

ನೊಂದವನ ಕಂಬನಿಯನೊರೆಸಿ
ಸಂತೈಸುವಳೆ
ಶಾಸ್ತ್ರ ಪ್ರಮಾಣವು ಅದಕೆ ಇರಬೇಕೇನು

ಯಾವ ಕಾಲದ ಶಾಸ್ತ್ರವೇನು 
ಹೇಳಿದರೇನು 
ಎದೆಯ ದನಿಗೂ ಮಿಗಿಲು
ಶಾಸ್ತ್ರ ಇಹುದೇನು  

ಪಂಚಮದ ಶಿಶುವೊಂದು 
ಕೆರೆಯಲಿ ಮುಳುಗಿತ್ತಿರೆ 
ದಡದಲ್ಲಿ ಮೀಯುತ್ತ 
ನಿಂತಿರುವ ನಾನು 

ಮುಟ್ಟಿದರೆ ಬ್ರಹ್ಮತ್ವ ಕೆಟ್ಟು 
ಹೋಗುವುದೆಂದು 
ಸುಮ್ಮನಿದ್ದರೆ ಶಾಸ್ತ್ರ 
ಸಮ್ಮತವನೇನು? 

ಯಾವ ಕಾಲದ ಶಾಸ್ತ್ರವೇನು 
ಹೇಳಿದರೇನು 
ಎದೆಯ ದನಿಗೂ ಮಿಗಿಲು 
ಶಾಸ್ತ್ರ ಇಹುದೇನು 

Tags: