• ಜೋಕೆ - Jokee Lyrics - KGF

Download Kannada Songs Lyrics Android App

ಜೋಕೆ - Jokee Song Lyrics

ಜೋಕೆ ನಾನು ಬಳ್ಳಿಯ ಮಿಂಚು
ಕಣ್ಣು ಕತ್ತಿಯ ಅಂಚು
ಬಲೆಗೆ ಬಿದ್ದಾಗ ನೀ ಅರಿವೇ ಈ ಸಂಚು
ಜೋಕೆ ನಾನು ಬಳ್ಳಿಯ ಮಿಂಚು
ಕಣ್ಣು ಕತ್ತಿಯ ಅಂಚು
ಬಲೆಗೆ ಬಿದ್ದಾಗ ನೀ ಅರಿವೇ ಈ ಸಂಚು

ಸೊಂಟಾ ಬಳಕುವಾಗ ಉಯ್ಯಾಲೆ ಆಡುವಾಗ
ಉಲ್ಲಾಸ ಪಡು ನೀ ಆಗ
ಸೊಂಟಾ ಬಳಕುವಾಗ ಉಯ್ಯಾಲೆ ಆಡುವಾಗ
ಉಲ್ಲಾಸ ಪಡು ನೀ ಆಗ
ತುಂಟು ನಗೆಯ ಬಾಣ ನೆಟ್ಟಾಗ ನಿಂಗೆ ಜಾಣ
ನೀನೆ ನನ್ನ ಬಂದಿ ಆವಾಗ
ಚಂದದ ಹೆಂಡತಿ ಜೇನು ಹೀರುವ ದುಂಬಿ ಆಗುವ
ಆದರೆ ನಂತರ ಮತ್ತು ಬಂದರೆ ನಿಧಾನ ನಿಧಾನ

ಜೋಕೆ ನಾನು ಬಳ್ಳಿಯ ಮಿಂಚು
ಕಣ್ಣು ಕತ್ತಿಯ ಅಂಚು
ಬಲೆಗೆ ಬಿದ್ದಾಗ ನೀ ಅರಿವೇ ಈ ಸಂಚು

ಏನೋ ಹುಡುಕುವೆ ನೀನು ನನ್ನಂದ ನೋಡುವೆನೋ
ನನಗಿಂತ ರತಿ ಬೇಕೇನೋ
ಹೆಜ್ಜೆ ಇಡುವ ಮುನ್ನನೀ ನೋಡು ಒಮ್ಮೆ ನನ್ನ
ಕಣ್ಣಲ್ಲೇ ತಿಳಿ ಓ ಚನ್ನ
ಏನೋ ಹುಡುಕುವೆ ನೀನು ನನ್ನಂದ ನೋಡುವೆನೋ
ನನಗಿಂತ ರತಿ ಬೇಕೇನೋ
ಹೆಜ್ಜೆ ಇಡುವ ಮುನ್ನನೀ ನೋಡು ಒಮ್ಮೆ ನನ್ನ
ಕಣ್ಣಲ್ಲೇ ತಿಳಿ ಓ ಚನ್ನ
ಎಚ್ಚರ ಎಚ್ಚರ ದೀಪವಾರಿದೆ ಕತ್ತಲಾಗಿದೆ..

ಜೋಕೆ ನಾನು ಬಳ್ಳಿಯ ಮಿಂಚು
ಕಣ್ಣು ಕತ್ತಿಯ ಅಂಚು
ಬಲೆಗೆ ಬಿದ್ದಾಗ ನೀ ಅರಿವೇ ಈ ಸಂಚು

------------English------------

Hey Jokay Naanu Balliya Minchu
Kannu Kaththiya Anchu
Balege Biddaga Nee Arive Ee Sanchu

Jokae Naanu Balliya Minchu
Kannu Kaththiya Anchu
Balege Biddaga Nee Arive Ee Sanchu

Sonta Balukuvaga Uyyale Aduvaga
Ullasa Padu Nee Aaga
Tuntu Nageya Baana
Nettaga Ninge Jaana
Nee Nanna Bandhi Aavaga

Sonta Balukuvaga Uyyale Aduvaga
Ullasa Padu Nee Aaga
Tuntu Nageya Baana
Nettaga Ninge Jaana
Nee Nanna Bandhi Aavaga

Chandada Kenduti Jenu Heeruva Dhumbi Aaguva
Aadhre Nanthara Mathu Bandhre Nidhana Nidhana

Joke Naanu Balliya Minchu
Kannu Kaththiya Anchu
Balege Biddaga Ni Arive Ee Sanchu

Yenu Hudukuve Neenu
Nananda Nodi Eno
Nangintha Rathi Bekeno
Hejje Iduva Munna
Nee Nodu Omme Nanna
Sanneya Thili O Chinna

Yenu Hudukuve Neenu
Nananda Nodi Eno
Nangintha Rathi Bekeno
Hejje Iduva Munna
Nee Nodu Omme Nanna
Sanneya Thili O Chinna

Echchra Echchra Deepavaride Kattalagide
Balleya Jaaladi Katti Oduva Vidhana Vidhana

Jokay Naanu Balliya Minchu
Kannu Kaththiya Anchu
Balege Biddaga Ni Arive Ee Sanchu

Tags: