• ಗರ್ಭದಿ ನನ್ನಿರಿಸಿ - Garbhadi Lyrics - KGF

Download Kannada Songs Lyrics Android App

ಗರ್ಭದಿ ನನ್ನಿರಿಸಿ - Garbhadi Song Lyrics

ಗರ್ಭದಿ ನನ್ನಿರಿಸಿ 
ಊರಲಿ ನಡೆಯುತಿರೆ 
ಥೇರಲಿ ಕುಳಿತಂತೆ ಅಮ್ಮ 
ಗುಮ್ಮ ಬಂತೆನಿಸಿ ಹೆದರಿ ನಿಂತಾಗ 
ನಿನ್ನ ಸೆರಗೇ ಕಾವಲು ಅಮ್ಮ 
ಕಾಣದ ದೇವರಿಗೆ ಕೈಯ ನಾ ಮುಗಿಯೆ 
ನಿನಗೆ ನನ್ನುಸಿರೆ ಆರತಿ 
ತಂದಾನಿ ನಾನೆ ತಾನಿತಂದಾನೊ 
ತಾನೆ ನಾನೆ ನೊ 
ತಂದಾನಿ ನಾನೆ ತಾನಿತಂದಾನೊ 
ತಾನೆ ನಾನೆ ನೊ 

ನೆರೆ ಬಂದ ಊರಲಿ 
ಸೆರೆ ಸಿಕ್ಕ ಮೂಕರ 
ಕಂಡ ಕನಸೆ ಕಣ್ಣ ಹಂಗಿಸಿದೆ 
ನೆತ್ತರ ಹರಿದರು 
ನೆಮ್ಮದಿ ಕಾಣಾದ 
ಭಯವ ನೀಗುವ ಕೈ ಬೇಕಾಗಿದೆ 
ಕಾಣದ ದೇವರನು 
ನಿನ್ನಲಿ ಕಂಡಿರುವೆ 
ನೀನೆ ಭರವಸೆಯು ನಾಳೆಗೆ 

ತಂದಾನಿ ನಾನೆ ತಾನಿತಂದಾನೊ 
ತಾನೆ ನಾನೆ ನೊ 
ತಂದಾನಿ ನಾನೆ ತಾನಿತಂದಾನೊ 
ತಾನೆ ನಾನೆ ನೊ 

------------English------------

Garbhadi Nannirisi Oorali Nadeyutire
Therali Kulitante Amma
Gumma Bantenisi Hedari Nintaaga
Ninna Serage Kaavalu Amma
Kaanada Devararige Kaiyya Naa Mugiye
Ninage Nannusire Aarati
Thandaani Naane Thanithandaano
Taane Naane No
Thandaani Naane Thanithandaano
Taane Naane No

Nere Banda Oorali
Sere Sikka Mookara
Kanda Kanase Kanna Hangiside
Nettaru Haridaru
Nemmadi Kaanada
Bhayava Neeguva Kai Bekaagide
Kaanada Devaranu
Ninnali Kandiruve
Neene Bharavaseyu Naalege

Thandaani Naane Thanithandaano
Taane Naane No
Thandaani Naane Thanithandaano
Taane Naane No

Tags: