• ಸಿಡಿಲ ಭರವ - Sidila Bharava Lyrics - KGF

Download Kannada Songs Lyrics Android App

ಸಿಡಿಲ ಭರವ - Sidila Bharava Song Lyrics

ಬೀಸಿ ಬಂದ ಮಾರುತ 
ಭಯವ ಬಿತ್ತು ಸಾರುತ 
ಹೆದರಿ ಕೂತ ಕಂಗಳ 
ಕಣ್ಣೀರ ಒರೆಸೋರ್ ಯಾರೋ 

ಸಿಡಿಲ ಭರವ ತಡೆಯೊ 
ಬಾರೋ ಸುಲ್ತಾನ 
ಕುಸಿದ ಜೀವದ ಉಸಿರ 
ಕಾಯೊ ಸುಲ್ತಾನ 
ಹೊತ್ತಿ ಉರಿಯೊ 
ಬೆಂಕಿಯಂತೆ ನೀ ಬಾ 

ಸಿಡಿಲ ಭರವ ತಡೆಯೊ 
ಬಾರೋ ಸುಲ್ತಾನ 
ಕುಸಿದ ಜೀವದ ಉಸಿರ 
ಕಾಯೊ ಸುಲ್ತಾನ 
ಹೊತ್ತಿ ಉರಿಯೊ 
ಬೆಂಕಿಯಂತೆ ನೀ ಬಾ 

ಧೀರನ, ಶೂರನ , ಅಸುರನ 
ಧೀರನ, ಶೂರನ , ಅಸುರನ 

ಆಧ ರಾಮಸ್, ಆಧ ರಾಮಸ್ 
ಆಧ ರಾಮಸ್, ಆಧ ರಾಮಸ್ 

ನಾ ಬಯಸಿರುವ ಶೂರನ 
ಮನ ಮೆಚ್ಚುತ ಕಾದೆನ 
ಮೌನ ಕಾದಿದೆ ಈ ಕ್ಷಣ 

ಈ ಮನ ಒಲಿಸಿದ ರಾಜನ 
ಗಮನಿಸುತ ಕೋತೆ ನಾ 
ಎಲ್ಲೆ ಇದ್ದರೂ ನೆನೆವೆ ನಾ 

ಭಯವ ವೆವರು ಇಳಿಸೊ 
ಬಾರೋ ಸುಲ್ತಾನ 
ಗುಡುಗೊ ಗುಡುಗ ಗಧರಿಸಿ 
ನಿಲ್ಲೊ ಸುಲ್ತಾನ 
ಹೊತ್ತಿ ಉರಿಯೊ 
ಬೆಂಕಿಯಂತೆ ನೀ ಬಾ 

ಭಯವ ವೆವರು ಇಳಿಸೊ 
ಬಾರೋ ಸುಲ್ತಾನ 
ಗುಡುಗೊ ಗುಡುಗ ಗಧರಿಸಿ 
ನಿಲ್ಲೊ ಸುಲ್ತಾನ 
ಹೊತ್ತಿ ಉರಿಯೊ 
ಬೆಂಕಿಯಂತೆ ನೀ ಬಾ 

ಧೀರನ, ಶೂರನ , ಅಸುರನ 
ಧೀರನ, ಶೂರನ , ಅಸುರನ 

ಆಧ ರಾಮಸ್, ಆಧ ರಾಮಸ್ 
ಆಧ ರಾಮಸ್, ಆಧ ರಾಮಸ್ 

---------English---------

Beesi Banda Maarutha
Bhayava Biththu Saaruthaa
Hedari Kootha Kangala
Kanneera Oresor Yaaro

Sidila Bharava Thadeyo
Baaro Sulthana
Kusida Jeevada Usira
Kaayo Sulthana
Hoththi Uriyo
Benkiyanthe Nee Baa

Sidila Bharava Thadeyo
Baaro Sulthana
Kusida Jeevada Usira
Kaayo Sulthana
Hoththi Uriyo
Benkiyanthe Nee Baa

Dheeranaa, Shoorana, Asurana
Dheeranaa, Shoorana, Asurana

 

Aadharaamos, Aadharaamos
Aadharaamos, Aadharaamos

Naa Bayasiruva Shoorana
Mana Mechchutha Kaadena
Mouna Kaadide Ee Kshana

Ee Mana Olisida Rajana
Gamanisutha Koothenaa
Elle Iddaroo Nenevenna

Bhayava Bevaru Iliso
Baaro Sulthana
Gudugo Guduga Gadharisi
Nillo Sulthana
Hoththi Uriyo
Benkiyanthe Nee Baa

Bhayava Bevaru Iliso
Baaro Sulthana
Gudugo Guduga Gadharisi
Nillo Sulthana
Hoththi Uriyo
Benkiyanthe Nee Baa

Dheeranaa, Shoorana, Asurana
Dheeranaa, Shoorana, Asurana

Aadharaamos, Aadharaamos
Aadharaamos, Aadharaamos

Tags: