• ಧೀರ ಧೀರ - Dheera Dheera Lyrics - KGF

Download Kannada Songs Lyrics Android App

ಧೀರ ಧೀರ - Dheera Dheera Song Lyrics

ಒಡಲಾಳದಿ ಮುಚ್ಚಿಟ್ಟ ಕೆಂಡವ ಕಟ್ಟು ಬಿಚ್ಚಿಟ್ಟ 
ಗಂಡೆದೆ ಧೀರ 
ಕಣಕಣವನು ಅಡಿಮುರಿಯನು ಕೆಣಕಿ 
ರೊಷ ಬಿಚ್ಚಿಟ್ಟ ಎಂಟೆದೆ ಶೂರ 
ಕಲಿಕುಲ ಕೆಣಕಿ ಕಡಲಾಳ ಕೆಣಕಿದ 
ಶೂರ ಈ ಸುಲ್ತಾನ 

ಒಡಲಾಳದಿ ಮುಚ್ಚಿಟ್ಟ ಕೆಂಡವ ಕಟ್ಟು ಬಿಚ್ಚಿಟ್ಟ 
ಗಂಡೆದೆ ಧೀರ 
ಕಣಕಣವನು ಅಡಿಮುರಿಯನು ಕೆಣಕಿ 
ರೊಷ ಬಿಚ್ಚಿಟ್ಟ ಎಂಟೆದೆ ಶೂರ 
ಕಲಿಕುಲ ಕೆಣಕಿ ಕಡಲಾಳ ಕೆಣಕಿದ 
ಶೂರ ಈ ಸುಲ್ತಾನ 
ಕಲಿಕುಲ ಕೆಣಕಿ ಕಡಲಾಳ ಕೆಣಕಿದ 
ಶೂರ ಈ ಸುಲ್ತಾನ 

ಧೀರ ಧೀರ ಧೀರ ಧೀರ ಈ ಸುಲ್ತಾನ 
ಧೀರ ಧೀರ ಧೀರ ಧೀರ ಈ ಸುಲ್ತಾನ 
ಧೀರ ಧೀರ ಧೀರ ಧೀರ ಈ ಸುಲ್ತಾನ 
ಧೀರ ಧೀರ ಧೀರ ಧೀರ ಈ ಸುಲ್ತಾನ 

ಪ್ರತಿಕಾರದ ಕಿಡಿ 
ಕುಡಿಯೊಡೆದ ಗಡಿ 
ಸಿಡೆದೀದು ಎಡೆ ಎತ್ತಿದ ಶೂರ 
ರಣರಂಗದ ಚದುರಂಗವ ಭೇದಿಸಿ 
ಎದುರಾಳಿಯ ಎದೆಗೆರಗಿದ ಈಗ 
ತೊಡೆ ತಟ್ಟಿದ ಜಗಮೊಂಡರ ಸೀಳಿದ ಶೂರ ಈ ಸುಲ್ತಾನ 

ಪ್ರತಿಕಾರದ ಕಿಡಿ 
ಕುಡಿಯೊಡೆದ ಗಡಿ 
ಸಿಡೆದೀದು ಎಡೆ ಎತ್ತಿದ ಶೂರ 
ರಣರಂಗದ ಚದುರಂಗವ ಭೇದಿಸಿ 
ಎದುರಾಳಿಯ ಎದೆಗೆರಗಿದ ಈಗ 
ತೊಡೆ ತಟ್ಟಿದ ಜಗಮೊಂಡರ ಸೀಳಿದ ಶೂರ ಈ ಸುಲ್ತಾನ 
ತೊಡೆ ತಟ್ಟಿದ ಜಗಮೊಂಡರ ಸೀಳಿದ ಶೂರ ಈ ಸುಲ್ತಾನ 

ಉಸಿರ ಕೊನೆಯಲು ಮಾತು ನೆನಪಿರಲಿ 
ಮುಳ್ಳು ಹಾದಿಯೆ ಸಿಗುವುದು ಜಗದಲಿ 
ಧರೆಯೆ ಉರಿದು ನಿಂತರು ಸಾಗಿ ಬಾ 
ಹಠವೆ ಬಿಡದೆ ಎದುರು ನಿಲ್ಲು ಬಾ 

ಧೀರ ಧೀರ ಧೀರ ಧೀರ ಈ ಸುಲ್ತಾನ 
ಧೀರ ಧೀರ ಧೀರ ಧೀರ ಈ ಸುಲ್ತಾನ 
ಧೀರ ಧೀರ ಧೀರ ಧೀರ ಈ ಸುಲ್ತಾನ 
ಧೀರ ಧೀರ ಧೀರ ಧೀರ ಈ ಸುಲ್ತಾನ 

ಧೀರ ಧೀರ ಧೀರ ಧೀರ ಈ ಸುಲ್ತಾನ 
ಧೀರ ಧೀರ ಧೀರ ಧೀರ ಈ ಸುಲ್ತಾನ 
ಧೀರ ಧೀರ ಧೀರ ಧೀರ ಈ ಸುಲ್ತಾನ 
ಧೀರ ಧೀರ ಧೀರ ಧೀರ ಈ ಸುಲ್ತಾನ 

------------English------------

Odalaaladi Mucchitta Kendava Kattu Bicchitta
Gandede Dheera
Kanakanavanu Adimuriyanu Kenaki
Rosha Bicchitta Entede Shoora
Kalikula Kenaki Kadalaala Kenakida
Shoora Ee Sultaana

Odalaaladi Mucchitta Kendava Kattu Bicchitta
Gandede Dheera
Kanakanavanu Adimuriyanu Kenaki
Rosha Bicchitta Entede Shoora
Kalikula Kenaki Kadalaala Kenakida
Shoora Ee Sultaana
Kalikula Kenaki Kadalaala Kenakida
Shoora Ee Sultaana

Dheera Dheera Dheera Dheera Ee Sultaana
Dheera Dheera Dheera Dheera Ee Sultaana
Dheera Dheera Dheera Dheera Ee Sultaana
Dheera Dheera Dheera Dheera Ee Sultaana

Pratikaarada Kidi
Kudiyodeda Gadi
Sidideddu Ede Ettida Shoora
Ranarangada Chadurangava Bhedisi
Eduraaliya Edegeragida Eega
Tode Tattida Jagamondara Seelida Shoora Ee Sultana
Pratikaarada Kidi
Kudiyodeda Gadi
Sidideddu Ede Ettida Shoora
Ranarangada Chadurangava Bhedisi
Eduraaliya Edegeragida Eega
Tode Tattida Jagamondara Seelida Shoora Ee Sultana
Tode Tattida Jagamondara Seelida Shoora Ee Sultana

 

Usira Koneyalu Maatu Nenapirali
Mullu Haadiye Siguvudu Jagadali
Dhareye Uridu Nintharu Saagi Baa
Hatave Bidade Eduru Nillu Baa

Dheera Dheera Dheera Dheera Ee Sultaana
Dheera Dheera Dheera Dheera Ee Sultaana
Dheera Dheera Dheera Dheera Ee Sultaana
Dheera Dheera Dheera Dheera Ee Sultaana

Dheera Dheera Dheera Dheera Ee Sultaana
Dheera Dheera Dheera Dheera Ee Sultaana
Dheera Dheera Dheera Dheera Ee Sultaana
Dheera Dheera Dheera Dheera Ee Sultaana

Tags: