• ಮಾಂಗಲ್ಯಂ ತಂತುನಾನೇನ - Mangalyam Thanthunanena Lyrics - Seetharama Kalyana

Download Kannada Songs Lyrics Android App

ಮಾಂಗಲ್ಯಂ ತಂತುನಾನೇನ - Mangalyam Thanthunanena Song Lyrics

ಈ ಸುಂದರ ಕಲ್ಯಾಣ 
ಮುದ್ದು ಜೋಡಿ ಕಲ್ಯಾಣ 
ಊರೆಲ್ಲ ಸೇರಿ ಮಾಡೊ ಹಬ್ಬ ಕಲ್ಯಾಣ 
ಕಲ್ಯಾಣ ಕಲ್ಯಾಣ 

ನಾ ನಿನ್ನ ನೀ ನನ್ನ 
ನೋಡಿದಾಗ ಹೊಸ ಗಾನ 
ಪ್ರೀತಿ ತಾಳ ಶುರುವಾಯ್ತು 
ಧಿಮ್ ತಕ ಧಿಮ್ ತಕ 

ನಾ ನಿನ್ನ ನೀ ನನ್ನ 
ನೋಡಿದಾಗ ಹೊಸ ಗಾನ 
ಹ್ರುದಯ ಯಾಕೊ ಹೊಡುಕೊಂತು 
ಡುಮ್ ಟಕ ಡುಮ್ ಟಕ 
ಡುಮ್ ಟಕ ಡುಮ್ ಟಕ 

ನಿನ್ನ ನೋಟಕೆ ನಾನು ಫಿದ 
ನಿನ್ನ ಮಾತೆ ಅಹಲಾದ 
ತೆಗೆದಿರುವೆ ಎದೆಯ ಸದಾ 
ಓ ಕೋಮಲೇ.. 

ಮಾಂಗಲ್ಯಂ ತಂತುನಾನೇನ
ಮಮಜೀವನ ಹೇತುನ 
ಮಾಂಗಲ್ಯಂ ತಂತುನಾನೇನ
ಮಮಜೀವನ ಹೇತುನ 

ಈ ಸುಂದರ ಕಲ್ಯಾಣ 
ಮುದ್ದು ಜೋಡಿ ಕಲ್ಯಾಣ 
ಊರೆಲ್ಲ ಸೇರಿ ಮಾಡೊ ಹಬ್ಬ ಕಲ್ಯಾಣ 
ಕಲ್ಯಾಣ... ಕಲ್ಯಾಣ 
ಕಲ್ಯಾಣ... ಕಲ್ಯಾಣ 

ನಾ ನಿನ್ನ 
ನೀ ನಿನ್ನ 
ನೋಡಿದಾಗ ಹೊಸಗಾನ 
ಡುಮ್ ಟಕ ಡುಮ್ ಟಕ 
ಡುಮ್ ಟಕ ಡುಮ್ ಟಕ 

ಸುಮಗಳ ತರ ಇದೆ ಕಿರುನಗೆ 
ಸೆಳೆಯುವ ಕಲೆ ಇದೆ ಸೆರಗಿಗೆ 
ನೀನು ನಡೆದರೆ ಬೆಳಕಿನ ತೋರಣ ಊರಿಗೆ 

ಅರಿಶಿಣ ಅರೆದರು ತನುವಿಗೆ 
ಕುಂಕುಮ ಸುರಿದರು ಅದರಕೆ 
ನನ್ನ ಸರಿಸಮ ಗೆಳತಿಯೆ 
ನೀ ಈ ಗಂಡಿಗೆ 

ಆಸೆಯ ಹೇಳೊ ಅವೇಗ 
ಪ್ರೀತಿಯ ನೀನು ಹೇಳು ಬಾ ಬೇಗ 
ಮನಸೇನೊ ಹುಚ್ಚಾಗಿದೆ 
ನಂಗೆ ಪ್ರೀತಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ 
ನಿನಗೂನು ಗೊತ್ತಾಗಿದೆ 
ಓ ಕೋಮಲೇ 

ಮಾಂಗಲ್ಯಂ ತಂತುನಾನೇನ
ಮಮಜೀವನ ಹೇತುನ 
ಮಾಂಗಲ್ಯಂ ತಂತುನಾನೇನ
ಮಮಜೀವನ ಹೇತುನ 

ನಾ ನಿನ್ನ ನೀ ನನ್ನ 
ನೋಡಿದಾಗ ಹೊಸ ಗಾನ 
ಹ್ರುದಯ ಯಾಕೊ ಹೊಡುಕೊಂತು 
ಡುಮ್ ಟಕ ಡುಮ್ ಟಕ 
ಡುಮ್ ಟಕ ಡುಮ್ ಟಕ 

ನಿನ್ನ ನೋಟಕೆ ನಾನು ಫಿದ 
ನಿನ್ನ ಮಾತೆ ಅಹಲಾದ 
ತೆಗೆದಿರುವೆ ಎದೆಯ ಸದಾ 
ಓ ಕೋಮಲೇ.. 

ಮಾಂಗಲ್ಯಂ ತಂತುನಾನೇನ
ಮಮಜೀವನ ಹೇತುನ 
ಮಾಂಗಲ್ಯಂ ತಂತುನಾನೇನ
ಮಮಜೀವನ ಹೇತುನ 

Tags: