• ಮಾಂಗಲ್ಯಂ ತಂತುನಾನೇನ - Mangalyam Thanthunanena Lyrics - Seetharama Kalyana

Download Kannada Songs Lyrics Android App

ಮಾಂಗಲ್ಯಂ ತಂತುನಾನೇನ - Mangalyam Thanthunanena Song Lyrics

ಈ ಸುಂದರ ಕಲ್ಯಾಣ 
ಮುದ್ದು ಜೋಡಿ ಕಲ್ಯಾಣ 
ಊರೆಲ್ಲ ಸೇರಿ ಮಾಡೊ ಹಬ್ಬ ಕಲ್ಯಾಣ 
ಕಲ್ಯಾಣ à²•à²²à³à²¯à²¾à²£ 

ನಾ ನಿನ್ನ ನೀ ನನ್ನ 
ನೋಡಿದಾಗ ಹೊಸ ಗಾನ 
ಪ್ರೀತಿ ತಾಳ ಶುರುವಾಯ್ತು 
ಧಿಮ್ ತಕ ಧಿಮ್ ತಕ 

ನಾ ನಿನ್ನ ನೀ ನನ್ನ 
ನೋಡಿದಾಗ ಹೊಸ ಗಾನ 
ಹ್ರುದಯ ಯಾಕೊ ಹೊಡುಕೊಂತು 
ಡುಮ್ ಟಕ ಡುಮ್ ಟಕ 
ಡುಮ್ ಟಕ à²¡à³à²®à³ ಟಕ 

ನಿನ್ನ ನೋಟಕೆ ನಾನು ಫಿದ 
ನಿನ್ನ ಮಾತೆ ಅಹಲಾದ 
ತೆಗೆದಿರುವೆ ಎದೆಯ ಸದಾ 
ಓ ಕೋಮಲೇ.. 

ಮಾಂಗಲ್ಯಂ ತಂತುನಾನೇನ
ಮಮಜೀವನ ಹೇತುನ 
ಮಾಂಗಲ್ಯಂ ತಂತುನಾನೇನ
ಮಮಜೀವನ ಹೇತುನ 

ಈ ಸುಂದರ ಕಲ್ಯಾಣ 
ಮುದ್ದು ಜೋಡಿ ಕಲ್ಯಾಣ 
ಊರೆಲ್ಲ ಸೇರಿ ಮಾಡೊ ಹಬ್ಬ ಕಲ್ಯಾಣ 
ಕಲ್ಯಾಣ... ಕಲ್ಯಾಣ 
ಕಲ್ಯಾಣ... ಕಲ್ಯಾಣ 

ನಾ ನಿನ್ನ 
ನೀ ನಿನ್ನ 
ನೋಡಿದಾಗ ಹೊಸಗಾನ 
ಡುಮ್ ಟಕ ಡುಮ್ ಟಕ 
ಡುಮ್ ಟಕ à²¡à³à²®à³ ಟಕ 

ಸುಮಗಳ ತರ ಇದೆ ಕಿರುನಗೆ 
ಸೆಳೆಯುವ ಕಲೆ ಇದೆ ಸೆರಗಿಗೆ 
ನೀನು ನಡೆದರೆ ಬೆಳಕಿನ ತೋರಣ ಊರಿಗೆ 

ಅರಿಶಿಣ ಅರೆದರು ತನುವಿಗೆ 
ಕುಂಕುಮ ಸುರಿದರು ಅದರಕೆ 
ನನ್ನ ಸರಿಸಮ ಗೆಳತಿಯೆ 
ನೀ ಈ ಗಂಡಿಗೆ 

ಆಸೆಯ ಹೇಳೊ ಅವೇಗ 
ಪ್ರೀತಿಯ ನೀನು ಹೇಳು ಬಾ ಬೇಗ 
ಮನಸೇನೊ ಹುಚ್ಚಾಗಿದೆ 
ನಂಗೆ ಪ್ರೀತಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ 
ನಿನಗೂನು ಗೊತ್ತಾಗಿದೆ 
ಓ ಕೋಮಲೇ 

ಮಾಂಗಲ್ಯಂ ತಂತುನಾನೇನ
ಮಮಜೀವನ ಹೇತುನ 
ಮಾಂಗಲ್ಯಂ ತಂತುನಾನೇನ
ಮಮಜೀವನ ಹೇತುನ 

ನಾ ನಿನ್ನ ನೀ ನನ್ನ 
ನೋಡಿದಾಗ ಹೊಸ ಗಾನ 
ಹ್ರುದಯ ಯಾಕೊ ಹೊಡುಕೊಂತು 
ಡುಮ್ ಟಕ ಡುಮ್ ಟಕ 
ಡುಮ್ ಟಕ à²¡à³à²®à³ ಟಕ 

ನಿನ್ನ ನೋಟಕೆ ನಾನು ಫಿದ 
ನಿನ್ನ ಮಾತೆ ಅಹಲಾದ 
ತೆಗೆದಿರುವೆ ಎದೆಯ ಸದಾ 
ಓ ಕೋಮಲೇ.. 

ಮಾಂಗಲ್ಯಂ ತಂತುನಾನೇನ
ಮಮಜೀವನ ಹೇತುನ 
ಮಾಂಗಲ್ಯಂ ತಂತುನಾನೇನ
ಮಮಜೀವನ ಹೇತುನ 

Tags: