• ಮಾಣಿಕ್ಯ ಮಣಿ - Maanikya Mani Lyrics - Kirik Love Story

Download Kannada Songs Lyrics Android App

ಮಾಣಿಕ್ಯ ಮಣಿ - Maanikya Mani Song Lyrics

ಮಾಣಿಕ್ಯ ಮಣಿಯಂತ ಚೆಲುವಿ 
ಕಣ್ಣಲೆ ವರ ನೀಡೋ ದೇವಿ 
ಮುತ್ತು ಸುರಿವ ಪುಣ್ಯ ನಾಡಲಿ 
ವಿಹರಿಸೋ ನಾರಿ 
ವಿಹರಿಸೋ ನಾರಿ 

ಮಾಣಿಕ್ಯ ಮಣಿಯಂತ ಚೆಲುವಿ 
ಕಣ್ಣಲೆ ವರ ನೀಡೋ ದೇವಿ 
ಮುತ್ತು ಸುರಿವ ಪುಣ್ಯ ನಾಡಲಿ 
ವಿಹರಿಸೋ ನಾರಿ 
ವಿಹರಿಸೋ ನಾರಿ 

ಕಣ್ಣು ತುಂಬ ಮಿಂಚು ಬಳ್ಳಿ 
ಹೂವು ಬಿಟ್ಟ ವೇಳೆಯಲ್ಲಿ 
ಪ್ರೇಮ ಕಂಪು ಪ್ರಣಯದಾಟ 
ಮೋಹ ಮೂಡಿತ್ತು 
ಮೋಹ ಮೂಡಿತ್ತು 

ತೇಲುವ ತಾರುಣ್ಯದಮಲು 
ಮನಸ ತುಂಬ ಪ್ರೇಮ ಘಮಲು 
ಎದೆಯ ತೂಂಬ ಕನಸ ಸಾಲು 
ಕಾಮನ ಬಿಲ್ಲು 
ಕಾಮನ ಬಿಲ್ಲು 

ಮಾಣಿಕ್ಯ ಮಣಿಯಂತ ಚೆಲುವಿ 
ಕಣ್ಣಲೆ ವರ ನೀಡೋ ದೇವಿ 
ಮುತ್ತು ಸುರಿವ ಪುಣ್ಯ ನಾಡಲಿ 
ವಿಹರಿಸೋ ನಾರಿ 
ವಿಹರಿಸೋ ನಾರಿ 

Tags: