• ಹೀಗೆ ದೂರ - Heege Doora Lyrics

Download Kannada Songs Lyrics Android App

ಹೀಗೆ ದೂರ - Heege Doora Song Lyrics

ಸೂರ್ಯನೇ ಸುಮ್ಮನೇ 
ಆಗಸವ ತೊರೆದರೇ 
ನೋಡು ಭೂಮಿಯ ಅನಾಥ
ನಟ್ಟ ನಡುವೆ ಬಿಟ್ಟು ಹೊರಟೆ
ಬಡಪಾಯಿ ಜೀವವನು

ಎಂಥ ನೋವ ಸಮೇತ 
ಹೀಗೆ ದೂರ ಹೋಗುವ ಮುನ್ನ 
ಹೇಳಿ ಹೋಗು ಕಾರಣ 
ಹೇಳಿ ಹೋಗು ಕಾರಣ 
ಹೇಳಿ ಹೋಗು ಕಾರಣ 
ಹೇಳಿ ಹೋಗು ಕಾರಣ 

ಕಾಲು ದಾರಿ ಸಾಲು ದೀಪ 
ಕೇಳುತಾವೆ ಎಲ್ಲಿ ನೀನು 
ಮಳೆಹನಿಯ ಚಿಟಪಟ
ನಿನ್ನ ನೆನಪ ಪುಟ ಪುಟ 
ಹೀಗೆ ದೂರ ಹೋಗುವ ಮುನ್ನ 
ಹೇಳಿ ಹೋಗು ಕಾರಣ 
ಹೇಳಿ ಹೋಗು ಕಾರಣ

ಎಲ್ಲಿಯೆ ಇರಲಿ ಖುಷಿಯಾಗಿರು
ಕಾಡಲಿ ನೆನಪು ನಿನಗೂ ಚೂರು
ಉಳಿಸಿರುವೆ ಹ್ರುದಯಕೆ
ಕಂಬನಿಯ ಸ್ಮರಣಿಕೆ
ಹೀಗೆ ದೂರ ಹೋಗುವ ಮುನ್ನ 
ಹೇಳಿ ಹೋಗು ಕಾರಣ 
ಹೇಳಿ ಹೋಗು ಕಾರಣ 
ಹೇಳಿ ಹೋಗು ಕಾರಣ 
ಹೇಳಿ ಹೋಗು ಕಾರಣ  

Tags: