• ನನ್ನ ಗೆಳೆಯ - Nanna Geleya Lyrics - ನನ್ನ ಗೆಳತಿ

Download Kannada Songs Lyrics Android App

ನನ್ನ ಗೆಳೆಯ - Nanna Geleya Song Lyrics

ನನ್ನ ಗೆಳೆಯ ನನ್ನ ಗೆಳೆಯ 
ನನ್ನ ಮನಸು ನಿನ್ನದಯ್ಯ 
ನನ್ನ ಗೆಳೆಯ ನನ್ನ ಗೆಳೆಯ 
ನನ್ನ ಕನಸೆ  ನೀನಯ್ಯ 

ಓನಿ ಹಿಡಿದು ನಾ ಹೋಗುವಾಗ 
ಶಿಳ್ಳೆ ಹಾಕ್ತಿದ್ದಿ ಬಿಟ್ಟು ಬಿಡದಂಗ 
ಓನಿ ಹಿಡಿದು ನಾ ಹೋಗುವಾಗ 
ಶಿಳ್ಳೆ ಹಾಕ್ತಿದ್ದಿ ಬಿಟ್ಟು ಬಿಡದಂಗ
ಮನಸಾತು ನಿನಮ್ಯಾಗ 
ಕನಸಾತು ನಿನ್ನಮ್ಯಾಗ 

ನನ್ನ ಗೆಳೆಯ ನನ್ನ ಗೆಳೆಯ 
ನನ್ನ ಮನಸು ನಿನ್ನದಯ್ಯ 
ನನ್ನ ಗೆಳೆಯ ನನ್ನ ಗೆಳೆಯ 
ನನ್ನ ಕನಸೆ  ನೀನಯ್ಯ 

ನಮ್ಮೂರ ಶ್ಯಾಲ್ಯಾಗ ಕಬಡ್ಡಿ ನೀ ಆಡುವಾಗ 
ಕೆರೆ ನೀರು ಕೊಡಾಕ್ ಬರ್ತಿದ್ದೆ ನಿನ್ನ ನೋಡೊ ನೆಪದಾಗ
ನಮ್ಮೂರ ಶ್ಯಾಲ್ಯಾಗ ಕಬಡ್ಡಿ ನೀ ಆಡುವಾಗ 
ಕೆರೆ ನೀರು ಕೊಡಾಕ್ ಬರ್ತಿದ್ದೆ ನಿನ್ನ ನೋಡೊ ನೆಪದಾಗ

ನೀರು ಕುಡಿದು ನೀ ನಕ್ಕಾಗ 
ಮಿಂಚ್ ಹೊಡ್ದಾಂಗ್ ಆತು ನನ್ನ ಮನದಾಗ 
ನೀರು ಕುಡಿದು ನೀ ನಕ್ಕಾಗ 
ಮಿಂಚ್ ಹೊಡ್ದಾಂಗ್ ಆತು ನನ್ನ ಮನದಾಗ 
ಮನಸಾತು ನಿನಮ್ಯಾಗ 
ಕನಸಾತು ನಿನ್ನಮ್ಯಾಗ 

ನನ್ನ ಗೆಳೆಯ ನನ್ನ ಗೆಳೆಯ 
ನನ್ನ ಮನಸು ನಿನ್ನದಯ್ಯ 
ನನ್ನ ಗೆಳೆಯ ನನ್ನ ಗೆಳೆಯ 
ನನ್ನ ಕನಸೆ  ನೀನಯ್ಯ 

ಬನ್ನಿ ಮುಡಿ ಹಬ್ಬದಾಗ 
ಪಟಗ ಸುತ್ತಿ ನಿಂತಾಗ 
ಕೊಳಲನೂದೋ ಕ್ರಿಷ್ಣ ಬೆಳ್ಳಿ ರಥದ ಮ್ಯಾಲೆ ಬಂದಂಗ 
ಬನ್ನಿ ಮುಡಿ ಹಬ್ಬದಾಗ 
ಪಟಗ ಸುತ್ತಿ ನಿಂತಾಗ 
ಕೊಳಲನೂದೋ ಕ್ರಿಷ್ಣ ಬೆಳ್ಳಿ ರಥದ ಮ್ಯಾಲೆ ಬಂದಂಗ 

ಅತ್ತಿ ಅಂದೆ ನಿಮ್ ಅವ್ವಾಗ 
ಮಾವ ಅಂದೆ ನಿಮ್ ಅಪ್ಪಾಗ 

ಪಕ್ಕ ಆದೆ ಮನದಾಗ 
ಹೋಳ್ಗಿ ಊಟ ಯಾವಾಗ 

ನನ್ನ ಗೆಳೆಯ ನನ್ನ ಗೆಳೆಯ 
ನನ್ನ ಮನಸು ನಿನ್ನದಯ್ಯ 
ನನ್ನ ಗೆಳೆಯ ನನ್ನ ಗೆಳೆಯ 
ನನ್ನ ಕನಸೆ  ನೀನಯ್ಯ 

Tags: